krnarayan.jpg (62488 bytes)          TREE K.R. NARAYAN.jpg (79929 bytes)

Ex-President Shri KR Narayanan visits MP Vidhan Sabha, Dr. A.K. Payasi, Principal Secretary MP Vidhansabha welcomed him

Ex-President Shri KR Narayanan, planting trees in MP Vidhan Sabha premises