kalam.jpg (60022 bytes)

Dr. A.P.J. Kalam's visit to   MP Vidhan Sabha, Dr. A.K. Payasi, Principal Secretary, MP Vidhansabha, welcomed him.